Spolupráca

Každý posledný deň v týždni od nás klient dostane Week report, kde bude uvedený súhrn prác, ktoré sme v priebehu uplynulého týždňa vykonali. Zaznamenané v ňom budú naše aktivity, priebeh komunikácie s novinármi, stav jednotlivých výstupov atď.

Každý mesiac alebo každé dva mesiace sa budeme stretávať na priebežnej vyhodnocovacej schôdzke, kde klientovi predložíme výtlačky a monitoring s výstupmi, kde sme informácie o klientovi alebo jeho produktoch uverejnili. Na schôdzke spoločne prezrieme všetky uverejnené výstupy, klient sa vyjadrí k ich kvalite a ohodnotí. Tak isto bude oboznámený s nasledujúcimi aktivitami, určíme si komunikačné témy a ďalšie smerovanie PR komunikácie klienta. Následne budeme zabezpečovať ďalšie zverejňovanie príspevkov v médiách.

Postup spolupráce

Na začiatku spolupráce si určíme okruh komunikačných tém, ktoré budú v priebehu nasledujúceho obdobia prezentované. Na základe dodaných podkladových materiálov pripravíme rôzne príspevky. Tie zašleme klientovi na autorizáciu. Ďalším krokom bude kontaktovanie médií. Spolu s fotografiami budeme dodávať texty redaktorom, zabezpečovať v spolupráci s nimi uverejnenie príspevkov a monitorovať uverejnené výstupy.

Naše ciele

Zviditeľniť vašu spoločnosť medzi ostatnými konkurenčnými firmami na Slovensku a v Čechách prostredníctvom médií.

Poskytnúť čitateľom a širokej verejnosti informácie o spoločnosti a výhodách plynúcich z nákupu tovarov a služieb.

Zvýšiť povedomie o spoločnosti medzi redaktormi a novinármi.

Vybudovať goodwill na internete a pomôcť spropagovať vaše produkty.

Posunúť vás pred konkurenciu vo vyhľadávačoch a vaše slabšie stránky odsunúť do minulosti.